Меню сайту
Форма входу
На допомогу вчителям

Структура внутрішкільної методичної роботи.

1.    Методична рада школи. 

2.   Постійно діючий проблемний семінар «Нетрадиційні форми і методи роботи вчителя на уроці-важлива умова компетентного підходу до навчання і виховання учнів - керівник учитель Заворотна Ганна Дмитрівна.

3.   Методичне об’єднання класних керівників. Проблема : «Охорона життя і здоров’я учнів, запобігання дитячому травматизму». Керівник учитель Галушко Валентина Володимирівна.

4.    Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу. Керівник учитель Лобач Ірина Вікторівна. Проблема: «Урахування результатів учительської психодіагностики на уроках природничо-математичного циклу».

5.    Методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу. Проблема: «Урахування результатів учительської психодіагностики на уроках суспільно-гуманітарного циклу». Керівник учитель Житник Тетяна Олександрівна.

6   Творча група вчителів початкових  класів - керівник учитель  Козирод Людмила Іванівна. Проблема: «Діагностика та розвиток пізнавальних здібностей учнів початкових класів»

ЯК ЗДІЙСНИТИ САМОАНАЛІЗ УРОКУ

   Самоаналіз уроку - інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку  професійних якостей педагога, що виявляються передовсім у його вмінні чітко сформулювати мету та завдання уроку, спланувати навчальну роботу і передбачити її результати.

   Від уміння проаналізувати ситуації, що виникли у процесі проведення уроку, багато в чому залежить спроможність учителя організувати наступну педагогічну діяльність. Майстерність учителя багато в чому залежить від уміння аналізувати  чужі та свої помилки. 

Пам’ятка для самоаналізу уроку учителем

   У процесі  самоаналізу уроку доцільно відповісти самому собі на такі запитання:

Наскільки зміст уроку відповідає вимогам навчальної програми?

Яке місце уроку у вивченні теми або розділу? Як він пов’язаний з попереднім і наступними уроками рідної мови?

У чому специфіка уроку? Який його тип?

Яка мета уроку (навчальна, виховна, розвивальна)? Який між ними взаємозв’язок?

Чи формувалися на уроці мовні й мовленнєві компетенції? Чи надавалась належна увага розвиткові мовленнєвої діяльності учнів (аудіюванню, читанню, говорінню, письму)?

Наскільки структура уроку виявилася раціональною для досягнення  мети? Чи правильно було розподілено час на уроці?

Які завдання уроку були головними? Які особливості класу, окремих груп школярів були враховані в завданнях?

Які методи навчання були поєднані для розкриття нового матеріалу? Наскільки доцільний вибір методів навчання? Чи було застосовано інноваційні методи (розв’язання проблемних завдань, навчання за алгоритмами, моделювання ситуацій спілкування і под)?

Які форми навчання були застосовані для засвоєння нового матеріалу і чому? Наскільки доцільно було використано наочність і технічні засоби навчання?

Які реальні навчальні можливості учнів та їхні особливості були враховані при плануванні та проведенні  уроку? Чи було застосовано диференційований підхід до учнів?

Чи проводилася робота з розвитку мовлення,  чи збагачуваввся й уточнювався словниковий запас учнів, чи удосконалювався граматичний лад мовлення, чи провадилася робота над правильним інтонуванням і дотриманням орфоепічних норм? Чи зверталася увага на дотримання мовного режиму?

Як було організовано контроль рівня засвоєння мовних і мовленнєвих знань, умінь і навичок? У яких формах і якими методами цей контроль здійснювався?

Чи було використано виховні можливості змісту дидактичного матеріалу з рідної мови (ентокультурознавчі відомості, інформація про загальнолюдські цінності)?

Що допомогло забезпечити належний рівень працездатності учнів протягом усього уроку?

Чи вдалося раціонально використати час, запобігти перевантаженню учнів?

Чи підтримувалась належна психологічна атмосфера у спілкуванні з учнями? Завдяки чому?

Чи було передбачено «запасні» методичні прийоми на випадок непередбачених ситуацій?

Чи були відхилення від плану уроку, якщо так, то чому? Що в плані (конспекті) уроку варто відкоригувати?

Чи повністю вдалося реалізувати поставлені завдання? Якщо не вдалося, то чому? Як і коли можна  це виправити?

Які недоліки уроку? У чому полягають їхні причини?

Які висновки необхідно зробити на майбутнє?

   Існує декілька алгоритмів самоаналізу уроків. Пропонуємо вашій увазі деякі з них.

Схема самоаналізу уроку І

Яке місце уроку рідної мови у вивченні теми, розділу, курсу? Як пов'язаний урок з попередніми й наступними уроками? У чому його специфіка?

Як характеризуються реальні навчальні можливості учнів класу? Які особливості учнів були враховані мною при плануванні уроку?

Задачі, розв’язані на уроці:

освітні завдання уроку;

виховні завдання;

завдання розвитку інтелекту, волі, емоцій, інтересів;

взаємозв'язок дидактичних, виховних цілей розвитку на різних етапах навчання.

Які задачі були для мене головними, стрижневими, як було враховано особливості класу, окремих груп учнів?

Чому саме така структура уроку була, на мою думку, раціональною для розв’язання цих завдань? Наскільки раціонально було використано час?

Які основні поняття були головні на  уроці і чому? Як співвідносилися  діяльність учнів щодо сприйняття нового матеріалу та самостійне розвязання ними мовних задач?

 Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи були вдалими  їхній  вибір і поєднання?

Яке поєднання форм навчання було обрано для опрацювання нового матеріалу і чому? Чи  було застосовано диференційований підхід?

Як було організовано контроль рівня засвоєння мовних знань, мовно-мовленнєвих умінь і навичок учнів?

Чи повністю було використано виховні можливості дидактичного матеріалу?

Як використовувався на уроці навчальний кабінет? Чи доцільно було використано наочність і технічні засоби навчання?

Чи було забезпечено психологічний комфорт? Чи було дотримано культури розумової праці?  Чи не були учні перевантажені?

Чи було передбачено інші види робіт на випадок виникнення непербачуваної ситуації?

Чи повністю вдалося реалізувати всі завдання? Якщо не вдалося, то чому? Які саме?

Схема самоаналізу  уроку 2 

Чи відповідає зміст мого уроку вимогам програми, чи правильно визначено тип уроку, як цей урок пов’язаний з попередніми й наступними уроками?

Чи правильно мною були визначено навчальну, виховну й розвивальну мету уроку та його завдання? Чи досягнуто мети? Чи відповідає завданням зміст уроку?

Чи правильно визначено структуру уроку? Чи вдало було організовано на уроці роботу з формування основних мовно-мовленнєвих умінь, навичок?

Які методи навчання були застосовані на уроці? Чи доцільні їх вибір і поєднання?

Чи доцільно використано наочність і технічні засоби навчання?

Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи вдалий їхній вибір і поєднання?

Чи ефективно було організовано самостійну роботу учнів, чи застосовувались елементи самоосвіти та  самовиховання?

Чи об'єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання й мовно-мовленнєві вміння учнів?

Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж щодо домашнього завдання, чи визначалися його обсяг і складність? Чи було воно диференційованим?

 Чи раціонально використано час уроку?

Які елементи, етапи, форми, методи були найбільш вдалими, чому?

 Чи здійснювались внутрішньопредметні і міжпредметні зв'язки? Як?

Чи було дотримано правил педагогічного такту,  етики, норм стосунків вчителя й учнів?

Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів? Які недоліки було виявлено, як їх усувати?

 

 САМОАНАЛІЗ  УРОКУ

Тип і вид уроку, зв'язок його з попередніми.

Які головні завдання уроку, як вони враховані під час реалізації мети уроку?

Чи раціонально використано час уроку?

Чи раціональна структура уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети?

Які методи навчання використано для вивчення нового матеріалу?

Як здійснюється контакт із класом, окремими учнями?

Ефективність організації самостійної роботи.

Чи були елементи самоосвіти, самовиховання?

Чи використано індивідуальний і груповий підхід до навчання?

Як організовано контроль і самоконтроль за активністю знань?

Чи забезпечено цілеспрямованість, оптимальну розумову діяльність учнів?

Запобігання розумовому перевантаженню учнів та його подолання.

Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибини засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів.

Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, норм взаємин учителя та учня.

Елементи, етапи, форми, методи, які були найвдалішими.

Що із запланованого не вдалося? Чому?

Чи цікавив урок учнів?

Як працювати над подоланням недоліків? Яка необхідна допомога? 

 

Самоаналіз уроку

1.  Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі; чи пов'язаний він із попередніми, на що в них опирається? Як цей урок працює на наступні уроки? У чому його специфіка?

2.  Яка характеристика реальних навчальних можливостей учнів даного класу? Які особливості учнів були враховані мною при плануванні уроку? Чи опиралася на діагностику загальнонавчальних спеціальних умінь?

3.  Які завдання я вирішую на уроці: а) загальноосвітні; б) виховні; в) розвиваючі? Чи була забезпечена їхня комплектність? Які завдання були для мене головними, стрижневими, як ураховано в завданнях особливості класу й окремих груп школярів? 

4.  Чому обрана структура уроку була раціональна для рішення цих завдань? Чи раціонально виділений час на опитування вивченого нового матеріалу, закріплення, розбору домашнього завдання (якщо урок комбінований)? Логічний зв'язок між різними етапами уроку. 

5.  На якому змісті (на яких поняттях, ідеях, положеннях, фактах) робиться головний акцент на уроці й чому? Чи виділений об'єкт міцного засвоєння, тобто із усього розказаного виділити головне ясно й чітко, щоб діти не загубилися в обсязі другорядного?

6.  Яке сполучення форм навчання було обрано для розкриття нового матеріалу й чому? 

7.  Чи необхідний диференційований підхід до учнів? Що покладено в основу диференціації? Що диференціювалося? Тільки обсяг, або тільки зміст, або ступінь допомоги, зробленої учнем, або все в сукупності?

8.  Як був організований контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок учнів? У яких формах і яких методах він здійснювався? 

9.  Як використався на уроці навчальний кабінет? Чи доцільно використалися засоби навчання?

10. За рахунок чого на уроці підтримувалася психологічна атмосфера, у чому конкретно проявлялася культура спілкування із класом, групою? Поведінка у критичній ситуації? Як був реалізований виховний вплив особистості викладача?

11. За рахунок чого забезпечувалася висока працездатність учнів протягом усього уроку?

12. Які були продумані запасні ходи для непередбаченої ситуації? Чи були передбачені інші методичні варіанти проведення уроку?

13. Чи вдалося повністю реалізувати всі поставлені завдання? Якщо не вдалося, то чому? Які?

Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту
  • Освіта Новосанжарщини
  •  
     
    Copyright MyCorp © 2019
    Безкоштовний хостинг uCoz